www.vacaturesindekempen.be is een online jobportaal, waarop alle vacatures worden gepubliceerd die in de magazines van Impuls Media worden geplaatst door onze klanten. Deze privacy-verklaring heeft dus betrekking op de Impuls Media-groep.

 

Jouw privacy is belangrijk

Je privacy is belangrijk voor ons. We willen jouw persoonsgegevens op een integere, wettelijke, correcte en transparante manier verwerken. In dit document, ons privacy beleid, leggen we je uit hoe de verwerking gebeurt en om welke persoonsgegevens het gaat. Het begrip verwerking omvat o.a. verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden of ze op eender welke manier ter beschikking stellen, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen of uiteindelijk vernietigen.
We hebben het hier over jou als (toekomstige) klant van ons bedrijf, als een begunstigde, een andere betrokkene of een persoon bij een andere organisatie die met ons in contact staat.

We raden je aan om dit document goed te lezen zodat je weet waarom en waarvoor we jouw persoonsgegevens verwerken. Daarbij vind je jouw rechten en hoe je deze kan uitoefenen.
We kunnen ons privacy beleid aanpassen. We raden je daarom aan om geregeld ons privacy beleid te herlezen om de wijzigingen te begrijpen.

 

Wie verwerkt jullie gegevens? Wie zijn we?
Impuls Media is een groep van ondernemingen, actief in België.
Dit privacy beleid geldt voor alle vennootschappen binnen de groep zijnde:

 • Impuls Media bvba, Vrijheid 8, 2320 Hoogstraten, BTW nummer BE 0883.918.636

 • Uitgeverij 't Gazetje bvba, Vrijheid 8, 2320 Hoogstraten, BTW nummer BE 0502.499.293 

Wanneer we in dit beleid verwijzen naar “Wij”, “Onze”, “Impuls Media”, verwijzen we duidelijk naar de groep van vennootschappen, zoals hierboven uit de doeken gedaan.
Impuls Media is de verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.


Hoe kan je ons bereiken?
Als je vragen hebt over jouw privacy of je wil jouw privacy-instellingen aanpassen of je recht uitoefenen dan kan je ons bereiken op de volgende manieren:

 

Jouw recht op privacy

Je hebt heel wat rechten bij de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wanneer Impuls Media jouw toestemming vraagt dan kan je die toestemming altijd intrekken.
De uitvoering van jouw rechten in onze systemen en procedures gebeurt uiterlijk 30 dagen nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen. Mocht om één of andere reden deze termijn niet kunnen gehaald worden dan informeren wij u voor het verstrijken van de oorspronkelijke periode.


Je mag jouw persoonsgegevens inzien
Je hebt het recht om inzage te krijgen van de persoonsgegevens die wij over jou verwerken, de doelstelling van de verwerking, waar we de gegevens vandaan hebben gehaald en wie de gegevens ontvangt.
Je kan in dit geval ook vernemen hoe lang we de gegevens bewaren, of de gegevens worden gebruikt om aan automatische besluitvorming te doen en of we van plan zijn om de gegevens naar een land buiten de Europese Unie te versturen.
De gevraagde informatie bezorgen we je schriftelijk of elektronisch binnen een redelijke termijn.

Je kan je gegevens laten verbeteren/vervolledigen

Het kan gebeuren dat de gegevens die we van jou verwerken niet (meer) correct zijn. Je kunt altijd vragen om de onjuiste gegevens te laten verbeteren of aan te vullen met de ontbrekende gegevens.


Recht op het wissen
Als je denkt dat we de persoonsgegevens onrechtmatig verwerken dan kun je vragen om deze persoonsgegevens te laten wissen.
Dit verzoek tot het wissen van persoonsgegevens kan door Impuls Media geweigerd worden, wanneer dit gerechtvaardigd is. Voorbeelden zijn het uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering of omwille van een wettelijke plicht tot het bijhouden van bepaalde gegevens.

 • Recht op het beperken van persoonsgegevens

Je kan ons vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken wanneer je vermoedt dat de gegevens onjuist zijn, de verwerking onrechtmatig is. Dit verzet zullen we inwilligen tenzij er dwingende redenen zijn om dit niet te doen bijvoorbeeld ter voorkoming van fraude, wanbetalingen.

 • Recht om bezwaar in te dienen

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, met inbegrip van profilering. De verwerking wordt dan gestopt, tenzij het verwerken nodig is voor de eerbiediging van de sociale en fiscale wetgeving, de belangen van een derde behartigen of met het oog op de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Je kan ons vragen om te vragen om de persoonsgegevens die je aan ons gegeven hebt aan een derde partij over te dragen.

Je kan de uitvoering van jouw rechten op de verwerking van je persoonsgegevens uitoefenen mits een schriftelijk aanvraag 

 • via een brief op het adres Vrijheid 8 te 2320 Hoogstraten

 • per e-mail op het e-mailadres info@impulsmedia.be.

Wees altijd zo specifiek mogelijk als je je rechten wil laten uitoefenen. Zo kunnen we jouw aanvraag correct uitoefenen.
Om te vermijden dat iemand anders jouw rechten uitoefent, willen we jouw identiteit zo goed mogelijk controleren. Vandaar dat de aanvraag altijd dient vergezeld dient te zijn van een document dat bewijst dat de identiteit van de aanvrager overeenstemt met jouw identiteit. Dit kan door een kopie van jouw identiteitskaart bij de aanvraag te voegen. Maak dan wel even uw pasfoto en identiteitskaartnummer zwart, ter bescherming van uw privacy.
Wanneer we van oordeel zijn dat het afgeleverde document onvoldoende bewijs levert, informeren wij je. We behouden ons het recht om niet in te gaan op de aanvraag tot er een voldoend bewijs afgeleverd wordt.

 

Waarom willen we jouw persoonsgegevens verwerken?

Impuls Media moet wettelijke verplichtingen naleven.
Wij zijn in sommige gevallen wettelijk verplicht om jouw persoonsgegevens te verwerken. Hierbij sommen we de belangrijkste op:

 • fiscaal recht

 • handelsrecht

 • de mogelijkheid bestaat dat wij genoodzaakt zijn om persoonsgegevens te verstrekken aan autoriteiten of andere derden. Bijvoorbeeld als dit noodzakelijk is in verband met een wettelijke verplichting of voor de uitvoering van een taak van openbaar belang.

Impuls Media moet zijn contract met jou kunnen uitvoeren 
Als klant bij ons doe je een beroep op onze diensten of koop je onze producten. Om je een correcte uitvoering van onze overeenkomst te waarborgen moeten wij deze contracten administratief, boekhoudkundig en operationeel verwerken en beheren.
Dit geldt eveneens als je leverancier van Impuls Media bent. Ook dan dienen we het contract te respecteren en moeten wij de leveranciers contracten administratief, boekhoudkundig en operationeel verwerken en beheren.

Impuls Media verkoopt jouw persoonsgegevens niet

Wij verkopen, huren of geven uw persoonsgegevens niet door aan derden voor hun eigen gebruik.

 

Welke persoonsgegevens verwerken we van jou en voor welke doeleinden?

 • Van onze zakelijke relaties. Zakelijke relaties zijn onze klanten en leveranciers.

Impuls Media verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee zaken worden gedaan. Doel voor deze verwerking is het verstrekken van informatie over de producten en diensten en om zakelijke relaties te onderhouden.
Om jou te contacteren en te identificeren, voor ons klanten- en leveranciers beheer verwerken we de volgende gegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer en/of gsm nummer, functie, e-mailadres, BTW nummer en financiële gegevens.

 • Van onze kandidaat kopers 

Onze potentiële nieuwe klanten hebben interesse in onze producten en diensten. Impuls Media wenst hen dan ook op de hoogte te houden. Om met hen te communiceren verwerken we volgende persoonsgegevens: naam, voornaam, telefoon en/of GSM nummer, functie, e-mailadres.


Over het delen en bewaren van jouw persoonsgegevens

Met wie delen we jouw persoonsgegevens ?
De bedrijven in de groep Impuls Media zijn sterk aan elkaar verbonden en wisselen in het kader van hun relatie persoonsgegevens uit.
Wij delen jouw gegevens verder alleen als we hiertoe door een wet of overheidsbevel worden toe verplicht.

Nieuwsbrieven

Impuls Media stuurt op regelmatige basis een nieuwsbrief naar (potentiële) klanten en zakenrelaties. Impuls Media voegt je slechts toe aan de ontvangerslijst als je daar toestemming voor gegeven hebt of wanneer je klant wordt van Impuls Media. Elke nieuwsbrief bevat onderaan een link waarmee je jezelf onmiddellijk kunt uitschrijven. De database die voor de nieuwsbrief wordt gebruikt, wordt in geen enkel geval aan derden verstrekt.

Facebook

Regelmatig deelt Impuls Media acties, vacatures, en dergelijke van klanten, die gepubliceerd worden in de diverse magazines, ook gratis op Facebook. Bent u niet akkoord met deze online publicaties, dan kan u dit steeds laten weten via info@impulsmedia.be, waarna uw post op Facebook zo snel mogelijk wordt verwijderd.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw device. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Je kan jezelf afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.


We bewaren jouw gegevens niet oneindig 
Impuls Media gebruikt je persoonsgegevens met een duidelijk doel voor ogen. Wanneer dit doel bereikt is, worden de gegevens verwijderd.
Het uitgangspunt voor het bijhouden van je persoonsgegevens is de wettelijke bewaartermijn.
De persoonsgegevens van potentiële nieuwe klanten, de prospecten, bewaren we initieel 5 jaar. Mocht er in deze periode een contact geweest zijn tussen de prospect en Impuls Media dan gaat vanaf dit contact opnieuw een periode van 5 jaar in.
De persoonsgegevens van bestaande klanten, leveranciers, onderaannemers, …., bewaren we initieel 10 jaar. Mocht er in deze periode een nieuw contact geweest zijn, dan gaat vanaf dit contact opnieuw een periode van 10 jaar in.

Nog vragen?

Als je vragen hebt over ons privacybeleid, neem dan contact op via info@impulsmedia.be of per brief op het adres Impuls Media, Vrijheid 8, 2320 Hoogstraten. We helpen je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van uw gegevens. Mocht je er toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in de te dienen bij de Privacy Commissie.

© 2020 Impuls Media - Privacy- & cookiebeleid - Disclaimer